VD har ordet

Väl positionerat för nya internet- och molnlösningar

Beijer Electronics Group har gått stärkt ur det gångna året och skapat en ny plattform för långsiktigt god och lönsam tillväxt. Vi har infriat det vi sade att vi skulle genomföra. Koncernen håller på att ställa om i en mer kundorienterad riktning samtidigt som kostnadsbasen har sänkts väsentligt. Tillverkningen inom affärsenheten Beijer Electronics har koncentrerats till Taiwan och investeringar i produktionen har lyft kvalitet och leveranssäkerhet. Produktutvecklingen har varit intensiv och nya produktprogram har lanserats.

 Vi är ändå inte nöjda. Utfallen för försäljning och resultat för helåret 2016 låg på en fortsatt otillräcklig nivå. De ambitiösa investeringsplanerna för affärsenheterna Westermo och Korenix har tagit längre tid att implementera samtidigt som marknaden var relativt trög. Omställningen inom affärsenheten Beijer Electronics slutfördes i allt väsentligt under året i enlighet med planen, men vissa marknadssegment som olja och gas var fortsatt svaga. 

Utvecklingen pekar i rätt riktning

Jag kan trots allt konstatera att utvecklingen pekar i rätt riktning. Verksamheten förbättrades successivt under året. Ett negativt rörelseresultat under det första kvartalet vändes till positiva och allt högre tal under resten av året. Dessutom avslutades året starkt med en uppgång i orderingången på 20 procent jämfört med snittet för de föregående kvartalen.

Vi har månat om produktutvecklingen och behållit utvecklingsresurserna på en hög nivå. Beijer Electronics lanserade en ny generation operatörspaneler, X2-serien, uppgraderade mjukvaran iX och introducerade verktyg för uppkoppling till internet. Utvecklingen går nu snabbt inom Internet of Things och uppkoppling mot molnet med olika tjänster. Beijer Electronics är väl positionerat för att kunna leverera de nya lösningarna.

Westermo lanserade nya versioner av operativsystemet WeOS och flera switchar med mycket hög överföringshastighet samt nya trådlösa lösningar. Korenix har utvecklat ett konkurrenskraftigt produktprogram inom datakommunikation med fokus på säkerhet och övervakning.

Sammantaget har vi kraftigt förnyat programmet så att större delen av koncernens försäljning i framtiden kommer att genereras av nyligen utvecklade produkter. Säljorganisationen har ändrats och fler medarbetare med olika kompetenser är involverade i säljprocessen. Fokus håller på att flyttas från produkter till lösningar och kundvärde.

Att genomföra stora förändringar frestar på organisationen. Utan Beijer Electronics Groups mycket kompetenta personal och professionella medarbetare hade inte omställningen kunnat göras så snabbt och förhållandevis så smidigt. Kort och gott, väldigt förtjänstfulla insatser av våra medarbetare.

Smart Automation

Beijer Electronics har parallellt med omställningen lagt fast en ny vision med sikte på 2021. Visionen bottnar i det som kallas den fjärde industriella revolutionen eller Industry 4.0. Digitaliseringen förändrar marknadskraven. Trenden går mot att maskiner och system kopplas ihop och kopplas upp mot internet.

Nya koncept som Smart Automation utvecklas. Lösningarna kännetecknas av styrning, uppkoppling och presentation av data för affärskritiska applikationer. Mjukvara kommer att spela en allt större roll i olika lösningar som bidrar till att kunderna kan optimera sina processer. Kundnytta sätts i främsta rummet och vi söker närmare samarbete med kunderna.

Inom industriell datakommunikation fullföljer Westermo och Korenix de strategiska initiativ och investeringsprogram som beslutats. Målen för respektive affärsenhet ligger fast även om det tar längre tid att infria dem.

Utsikter om ett bättre 2017

Westermo startade det nya året med en orderbok på rekordnivå och antalet projekt som ligger under bearbetning har utökats under året. Med ett bredare och starkare produktprogram har Westermo identifierat nya och intressanta segment. Förnybar energi som sol och vind ställer till exempel helt nya krav på styrning av eldistributionen. Under 2016 fick Westermo också ett genombrott inom infrastruktur för järnväg som har en betydande framtida marknadspotential.

Inom Korenix lanserades ett brett program av nya hårdvaruprodukter och utvecklingen av mjukvara påbörjades under året. Vi genomförde även en översyn av säljorganisationen för att bättre passa den nya strategin. Den nya organisationen implementerades i början av det nya året och resurserna till marknad och sälj förstärks under 2017.

Den röda tråden i Beijer Electronics Group kan sammanfattas i styrning, presentation och uppkoppling av digitala informationsflöden i olika typer av automations- och kommunikationslösningar. Koncernens tre affärsenheter erbjuder avancerad mjukvara och hårdvara som används i en rad olika applikationer men som även kan utgöra ett samlat och komplett erbjudande.

Vi har stakat ut inriktningen för de närmaste åren och vi har säkrat handlingsutrymmet för fortsatta utvecklingsinsatser. Med de åtgärder som genomfördes under 2016 som bas bedömer vi att Beijer Electronics Group kommer att kunna visa såväl högre omsättning som ett bättre underliggande rörelseresultat under 2017. Samtidigt är siktet inställt på att nå målen om en tillväxt på sju procent och en rörelsemarginal på tio procent under loppet av 2018.

 

Per Samuelsson, VD och koncernchef